SAKRAMENTY ŚWIĘTE

Udzielanie sakramentu Chrztu Świętego:

I niedziela miesiąca podczas Mszy św. o godz. 16.00.

Roczki:
Mszę świętą w intencji rocznych dzieci sprawujemy w II niedzielę miesiąca o godz. 16.00Msza zakończona jest okazjonalnym błogosławieństwem. Prosimy o przyniesienie świecy chrzcielnej. Rodzice, którzy pragną uczestniczyć ze swoim dzieckiem we Mszy świętej powinni podać imię i nazwisko dziecka w kancelarii co najmniej dwa tygodnie przed terminem Mszy.

 

Nauka dla rodziców i rodziców chrzestnych w sobotę poprzedzającą niedzielę, w którą udzielamy Chrztu Świętego godz. 17.00 w salkach katechetycznych (budynek po lewej stronie za probostwem).

Kto może być chrzestnym dla dziecka?
Chrzestnymi dla dziecka mogą być osoby, które przyjęły sakrament chrztu, eucharystii i bierzmowania. Ponadto są osobami praktykującymi, które swym życiem mogą dać dziecku przykład wiary. Nie mogą być to osoby żyjące niezgodnie z wiarą i nauką Kościoła np. w związku cywilnym, konkubinacie lub nie mający nic wspólnego z życiem Kościoła. Wymagany wiek – ukończone 16 lat.

Jakie dokumenty należy mieć przy sobie zgłaszając dziecko do Chrztu Św.?

  • Zgłoszenia dziecka do chrztu dokonać może jedynie rodzic (nie jest konieczna obecność obojga rodziców), który przedstawia swój dowód tożsamości oraz akt urodzenia dziecka (do wglądu) oraz wypełnia formularz „zgłoszenie dziecka do chrztu”.
  • Należy podać dane rodziców chrzestnych, tj. ich imiona i nazwiska, wiek i adres.
  • Jeżeli kandydaci na rodziców chrzestnych mieszkają w innej parafii, niż parafia, gdzie ma być ochrzczone dziecko, należy przy zgłoszeniu dziecka do chrztu przedstawić zaświadczenie, iż mogą być rodzicami chrzestnymi.
  • Zaświadczenie o dopuszczeniu do godności matki chrzestnej / ojca chrzestego wydaje parafia, na terenie której mieszkają kandydaci. Wymóg ten dotyczy również osób przebywających za granicą.

SPOWIEDŹ

20 minut przed Mszą świętą

*********

Dyżur w stałym konfesjonale

od poniedziałku do soboty

w godz. 17.00-18.00

 

Eucharystia

Zasadnicze przygotowanie dzieci do przyjęcia I Komunii świętej odbywa się podczas lekcji religii w klasie III szkoły podstawowej.
Ponadto w ramach formacji rodziców prowadzone są comiesięczne spotkania o charakterze katechezy dla dorosłych w salkach katechetycznych. Odbywają się one w ostatni czwartek miesiąca.
Kapłanem odpowiedzialnym za przygotowanie dzieci klas III jest jeden z wikarych.
Uroczystośc pierwszokomunijna ma miejsce w drugą niedzielę maja podczas mszy świetej o godzinie 10.30.

WCZESNA KOMUNIA ŚWIĘTA
Zgodnie z wolą Ojca Świętego Piusa X potwierdzoną w dokumencie 'Quam singulari Christus amore’ (1910 r.), a nakazującą wszystkim kapłanom na świecie dopuszczać dzieci do Stołu Pańskiego, gdy tylko będą umiały odróżnić Chleb Eucharystyczny od chleba zwykłego w naszej parafii żywa jest praktyka tzw. wczesnej komunii świętej.

Do wczesnej Komunii świętej przystąpić mogą dzieci w wieku lat 6, które podczas specjalnych katechez prowadzonych przy parafii należycie przygotowały się do tego sakramentu i pragną ze szczerą miłością jak najszybciej przyjąć Pana Jezusa do swego serca.
Przygotowania dzieci i rodziców odbywają się w salkach katechetycznych i są prowadzone przez boromeuszkę s. Goretti oraz ks. Proboszcza.

Uroczystość wczesnej Komunii świętej odbywa się w naszej parafii w pierwszą niedzielę maja.
Rodziców zainteresowanych zgłoszeniem dziecka do katechez przygotowujących do wczesnej Komunii świętej prosimy o kontakt z kancelarią parafialną (osobiście lub telefonicznie).

BIERZMOWANIE

Czym jest sakrament bierzmowania?

Bierzmowanie jest sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej. W tym sakramencie udziela nam Chrystus swego 'Pocieszyciela’, Ducha Świętego, który jest również Duchem Prawdy i Miłości. Sobór Watykański II poucza nas, że bierzmowani 'ściślej wiążą się z Kościołem’, dlatego też 'jeszcze mocniej związani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusowi, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej’.

Kto udziela Sakramentu Bierzmowania?
Bierzmowania udziela ks. Biskup lub delegowany przez Biskupa inny kapłan.

Kto może być świadkiem Sakramentu Bierzmowania?
Zaleca się, by ktoś z rodziców chrzestnych pełnił obowiązki świadka przy bierzmowaniu. Także rodzice lub inny katolik może to uczynić.

W której części Mszy św. ks. Biskup udziela Sakramentu Bierzmowania?
Bierzmowanie odbywa się podczas Mszy Świętej, ma ono miejsce po ewangelii. Najważniejszy moment udzielenia sakramentu to modlitwa ks. Biskupa z wyciągniętymi rękami, za osoby, które będzie bierzmował. Kandydaci pojedynczo podchodzą do ks. Biskupa, który kreśli olejem krzyżma znak krzyża na czole i wymawia przy tym słowa:
(imię),PRZYJMIJ ZNAMIIĘ DARU DUCHA ŚWIĘTEGO.
Bierzmowany odpowiada: AMEN.
Ks. Biskup dodaje POKÓJ Z TOBĄ.

Po tych obrzędach jest dalej sprawowana Msza Święta.

W jakim terminie w naszej parafii udziela się Sakramentu Bierzmowania?
W naszej parafii Sakramentu Bierzmowania udziela się raz w roku, zazwyczaj na przełomie marca i kwietnia.

Jak wygląda przygotowanie do sakramentu bierzmowania?
Przygotowanie kandydatów prowadzone jest na dwóch płaszczyznach: w szkole na lekcjach religii i przy parafii. Zasadnicze rysy przygotowania kandydatów to:
– spotkania w małych grupach z animatorami

– cotygodniowa niedzielna eucharystia i comiesięczna spowiedź
– uczestnictwo w Mszach pierwszopiątkowych dla młodzieży o godz. 19.00
– udział w dodatkowych inicjatywach parafialnych (adoracje, roraty, droga krzyżowa, różaniec itp.)
Z ramienia ks. Proboszcza za przygotowanie młodzieży do bierzmowania odpowiada jeden z wikarych.

MAŁŻEŃSTWO

Nowe wytyczne dotyczące spraw małżeńskich zgodne z: „Dekretem ogólnym Konferencji Episkopatu Polski o przeprowadzaniu rozmów kanoniczno-duszpasterskich z narzeczonymi przed zawarciem małżeństwa kanonicznego” (obowiązują od 01.06.2020r.) – pełny tekst dokumentu: https://episkopat.pl/aktakep312019/

 Do której parafii zgłaszamy się, by przyjąć sakrament małżeństwa?
Sprawy przyjęcia sakramentu małżeństwa (spisanie protokołu przedślubnego) załatwia się w parafii, w której narzeczeni zamierzają zawrzeć związek małżeński. Jeśli jest to parafia inna, niż miejsce zamieszkania narzeczonych, wówczas należy uzyskać zgodę proboszcza na przeprowadzenie rozmowy duszpasterskiej poza faktycznym miejscem zamieszkania. Gdy spisanie protokołu z uzasadnionej przyczyny nie odbywa się w parafii, w której ma zostać zawarty sakrament małżeństwa, wówczas po spisaniu protokołu przedślubnego oraz po ogłoszeniu zapowiedzi narzeczeni otrzymują tzw. „licencję do zawarcia małżeństwa”. Dokument ten wraz z zaświadczeniem z USC (gdy planujemy ślub „konkordatowy”) należy dostarczyć do parafii, gdzie odbędzie się uroczystość zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego.

 

Kiedy zgłosić w kancelarii parafialnej planowaną datę ślubu?

– Termin ślubu można ustalić z rocznym wyprzedzeniem telefonicznie lub osobiście w kancelarii parafialnej w godzinach jej urzędowania.

– Aby dopełnić formalności związanych z zawarciem małżeństwa narzeczeni winni zgłosić się do kancelarii parafialnej nie później niż trzy miesiące przed ślubem w celu rozważnego i spokojnego podjęcia przygotowania bezpośredniego do ślubu, ewentualnego uzupełnienia katechezy przedmałżeńskiej i starannego dopełnienia wymogów urzędowych. 

 

Przygotowanie do sakramentu małżeństwa – nauki przedślubne i dzień skupienia.
By młodzi ludzie byli dobrze przygotowani do założenia rodziny i zawarcia sakramentu małżeństwa, zobowiązani są do uczestnictwa w naukach przedślubnych i w dniu skupienia. Nauki odbyć można w dowolnej parafii, bądź ośrodku duszpasterskim. Istnieją kursy weekendowe, w formie rekolekcji itp. – wszelkie informacje na ten temat znaleźć można w internecie. Polecamy szczególnie stronę dla narzeczonych redagowaną przez doradców życia rodzinnego archidiecezji katowickiej:

https://rodzina.archidiecezjakatowicka.pl/
https://narzeczenikatowicka.pl/
http://przednamimalzenstwo.pl/ 

Nauki przedślubne w Bazylice:
XII 2022, III 2023, VI 2023, IX 2023 – terminy podaje kancelaria parafialna (tel. 32 287 22 70)

PORADNIA ŻYCIA RODZINNEGO:

DZIEŃ SKUPIENIA DLA NARZECZONYCH:

Miejsce: Piekary Śląskie. Parafia św. Rodziny, ul. Konstytucji 3 maja 36

O najbliższy termin pytać telefonicznie (tel. 32 287 29 87).

Spisanie protokołu przedślubnego:
Przed zawarciem ślubu kościelnego konieczne jest przeprowadzenie rozmowy duszpasterskiej z narzeczonymi, podczas której weryfikowany jest m.in. ich stan cywilny oraz wykluczane są przeszkody formalne uniemożliwiające zawarcie ważnego związku sakramentalnego. Podczas rozmowy kapłana z narzeczonymi spisywany jest tzw. „protokół przedślubny”. Ze względu na zapowiedzi przedślubne musi być on spisany co najmniej 2 miesiące przed datą ślubu. Optymalnym okresem do spisania protokołu są 3-4 miesiące przed ślubem, nie wcześniej niż pół roku od daty planowanego zawarcia związku małżeńskiego.

W celu spisania protokołu narzeczeni ustalają z kancelarią dzień i godzinę, mieszczącą się w harmonogramie jej urzędowania.

Przed zawarciem małżeństwa należy się upewnić, że nic nie stoi na przeszkodzie do jego ważnego i godziwego zawarcia (Kan. 1066). W tym celu ogłasza się zapowiedzi przedślubne, które umieszczone są w gablotce, w parafii faktycznego zamieszkania narzeczonych (jeśli mieszkają tam mniej, niż 6 miesięcy, wówczas także w poprzednim miejscu zamieszkania) przez dwie kolejne niedziele (lub niedzielę i święto nakazane).

Potrzebne dokumenty przy spisaniu protokołu przedślubnego:
– świadectwa chrztu narzeczonych (aktualne, tzn. wydane w przeciągu 6 miesięcy) – oprócz informacji na temat chrztu, znajdują się w nim także informacje odnośnie sakramentu bierzmowania i informacja o braku zawarcia innego związku małżeńskiego
Świadectwo chrztu wydaje parafia, w której dana osoba została ochrzczona. Jeśli jest to parafia, w której spisywany jest protokół, świadectwo wystawiane jest „od ręki”, jeśli chrzest odbył się gdzie indziej, narzeczeni zobowiązani są udać się do parafii chrztu, najlepiej kilka tygodni przed spisaniem protokołu.

– świadectwo ukończenia katechizacji szkoły ponad podstawowej, bądź dyplom potwierdzający uczestnictwo w katechezie
– dowody osobiste
– zaświadczenie o odbyciu nauk przedmałżeńskich (narzeczeni wybierają kurs przedmałżeński odpowiadający ich możliwościom czasowym, niekoniecznie odbywający się w naszym sanktuarium)
– zaświadczenie z USC w 3 egzemplarzach (do ślubu konkordatowego)

Jeżeli para pragnąca zawrzeć ślub kościelny, zawarła wcześniej ślub cywilny, wówczas do spisania protokołu należy przynieść akt zawarcia małżeństwa z USC. Podobnie w sytuacji, gdy nastąpiło orzeczenie o rozwodzie zawartego wcześniej związku cywilnego, konieczne będzie przedstawienie stosownego postanowienia sądu.

Ślub konkordatowy:
Jeśli przyszli małżonkowie chcą zawrzeć ślub „konkordatowy” (pociągający za sobą skutki cywilno-prawne) trzeba dostarczyć do parafii, w której zawierany będzie ślub dokument z Urzędu Stanu Cywilnego wydany w trzech egzemplarzach. Dokument ten nosi tytuł „Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa”. Na odwrotnej stronie tego zaświadczenia znajduje się formularz dokumentu, który będzie wypełniony przez parafię i duchownego asystującego przy zawarciu małżeństwa. Potrzebny dokument jest ważny przez 6 miesięcy od daty jego wydania (do USC należy zgłosić się z dowodem osobistym i aktem urodzenia, pamiętając że czas oczekiwania na wydanie zaświadczenia to co najmniej tydzień). Po przyjęciu sakramentu małżeństwa jeden egzemplarz otrzymują nowożeńcy, jeden pozostaje w parafii, jeden przez parafię jest przekazany do Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia związku małżeńskiego.

Ofiara za ślub:
Ofiara za ślub, podobnie jak za wszelkie inne posługi duszpasterskie jest całkowicie dobrowolna. Składa się ją podczas jednej z wizyt w kancelarii lub wpłaca na konto parafii. Obejmuje ona przygotowanie kościoła (sprzątanie, wystrój, oświetlenie, ogrzewanie) oraz obsługę kościelną (kapłan, organista, kościelny).

Kto może być świadkiem na ślubie?
Osoby pełnoletnie, zdrowe psychicznie, mogą być nawet innego wyznania.

Małżeństwo, a inne Sakramenty Święte:
Katolicy, którzy jeszcze nie przyjęli sakramentu bierzmowania, przed zawarciem małżeństwa powinni go przyjąć, aby dopełnić wtajemniczenia chrześcijańskiego. Terminy bierzmowania w Archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach znaleźć można na jej stronie internetowej. Narzeczeni powinni również przystąpić do sakramentu pokuty, aby w dniu ślubu w pełni uczestniczyć w Najświętszej Eucharystii i przyjąć godnie komunię świętą. Praktykuje się dwie spowiedzi przed ślubem (jeśli nie ma innych przeszkód np. wspólne zamieszkanie przed ślubem). Pierwsza spowiedź miesiąc przed ślubem, druga jeden dzień przed uroczystością. Zgodnie z postanowieniami II Synodu Archidiecezji Katowickiej nie są wymagane karteczki potwierdzające przystąpienie do spowiedzi.

WSKAZÓWKI TECHNICZNE W DNIU ŚLUBU:

  1. Aby zachować atmosferę kościelnego sacrum i nie nadawać ceremoniom weselnym nadmiernej okazałości, przyćmiewającej istotę sprawowanego sakramentu, w naszej parafii nie można korzystać z firm dekorujących kościoły. Kościół to przede wszystkim Dom Boży, dlatego jego dekoracją zajmuje się służba kościelna przygotowująca ją zgodnie z wymogami przepisów liturgicznych.
  2. Należy pamiętać, że podczas Mszy zabronione jest wykonywanie jakichkolwiek utworów świeckich, które nie odpowiadają duchowi liturgii, stanowiącej w pierwszym rzędzie Najświętszą Ofiarę Jezusa Chrystusa. Stąd też repertuar muzyków, bądź śpiewaków obecnych podczas jakiejkolwiek ceremonii kościelnej podlega bezwzględnej weryfikacji przez kapłana sprawującego Mszę świętą, a także organistę bazyliki.
  3. Ze względu na fakt, iż w naszej bazylice zazwyczaj odbywa się kilka ślubów kolejno jeden po drugim bardzo prosimy o dopilnowanie, aby uroczystość mogła rozpocząć się punktualnie. Aby tak się stało należy pamiętać, że:

– świadkowie zgłaszają się w zakrystii 15 min. przed Mszą świętą z własnym dowodem tożsamości oraz z obrączkami. Do zakrystii ze świadkami przychodzi również fotograf i kamerzysta ze stosownym zaświadczeniem potwierdzającym ukończenie kursu nt. zasad fotografowania podczas liturgii (dla naszej diecezji kurs organizuje Kuria Metropolitalna w Katowicach).
– nowożeńcy po wyjściu z kościoła od razu udają się na Rajski Plac (tzn. kierują się na lewo od wyjścia) i dopiero tam przyjmują życzenia gości, by kolejna para mogła swobodnie przygotować się do swej uroczystości
– INFORMUJEMY wszystkich gości pary młodej o CAŁKOWITYM ZAKAZIE rozsypywania ryżu przed kościołem, gdyż takie zachowanie jest niczym innym, jak niszczeniem pokarmu. Ponadto sprzyja gromadzeniu się gołębi, które zanieczyszczają otoczenie bazyliki. Gorąco prosimy także, aby w obrębie całego terenu kościoła nie używać strzelających armatek z konfetti, które rozsypuje się również na chodnik należący do miasta (uprzedzamy o możliwości nałożenia przez straż miejską mandatu za zaśmiecanie terenów miejskich).
Pozwólmy każdej parze przeżyć swój niezwykły dzień w czystym i uporządkowanym otoczeniu. Bóg zapłać za zrozumienie.

SAKREMENT CHORYCH

Komunii św. w domu chorego oraz Sakramentu Chorych udziela się w naszej parafii w drugą sobotę miesiąca od godz. 7.00
Chory człowiek daje zdrowym wspaniałą okazję do świadczenia dobra, do poświęcania się i ofiary. Gdy usługujemy chorym rozwijamy w sobie cierpliwość, łagodność, wyrozumiałość… Bez tych cnót bylibyśmy nieużyteczni dla otoczenia. Chory potrzebuje jednak czegoś więcej – potrzebuje pomocy by znosić cierpienia. By jednak to mu się udało musi najpierw znaleźć sens swoich cierpień, znajdzie je wtedy, gdy swoje cierpienia będzie łączył z cierpieniami Chrystusa.

 Media są pomocne chorym
W chorobie człowiek wierzący pozbawiony jest możliwości pełnego udziału w życiu liturgicznym Kościoła. Pozostaje mu radio i telewizja, dzięki którym może uczestniczyć w transmisji Mszy Świętych. Radio Piekary transmituje z naszego kościoła Mszę Św. niedzielną o godz. 10:30 i nowennę do Matki Bożej Piekarskiej – każdy wtorek godz. 17:00

Gdzie i kiedy zgłosić adres chorego?
Po informacji w niedzielnych ogłoszeniach parafialnych chorego należy zgłosić w kancelarii (osobiście lub telefonicznie) lub w zakrystii (osobiscie) podając przy tym następujące informacje: imię, nazwisko, dokładny adres. Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej do czwartku wieczorem. Kapłan w sobotę udaje się do chorych, niosąc w bursie Najświętszy Sakrament oraz naczynie z olejem chorych.

O Sakramencie Chorych
W ciężkiej chorobie, nawet gdy nie wydaje się być ona śmiertelną, chrześcijanin powinien poprosić o sakrament namaszczenia. Sakrament chorych można przyjąć wiele razy. Apostoł Jakub pisze: 'Choruje ktoś wśród was? Nich sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie a jeśli popełnił grzechy, będą mu odpuszczone’ (Jk 5,14-15).
Sobór Watykański II poucza nas: 'Przez święte chorych namaszczenie i modlitwę kapłanów cały Kościół poleca chorych cierpiącemu i uwielbionemu Panu, aby ich podźwignął i zbawił, a nadto zachęca ich, aby łącząc się dobrowolnie z męką i śmiercią Chrystusa przysparzali dobra ludowi Bożemu’ .

 Sakramentu namaszczenia można udzielać całej grupie lub pojedynczym osobom. W ciężkiej chorobie może być udzielony nawet dzieciom, które jeszcze nie były u spowiedzi i Komunii Świętej.
Nieprzytomnym lub psychicznie chorym udziela się namaszczenia tylko wtedy, jeśli można przypuszczać, że jako wierzący sobie tego życzyli.
Zmarły już żadnego sakramentu przyjąć nie może. W razie wątpliwości, czy śmierć nastąpiła, namaszcza się warunkowo.

Przygotowanie domu chorego
Stół winien być nakryty białym obrusem, na nim należy umieścić krzyż, zapalone świece.